Toezichthouders gevraagd!

Onze stichting zoekt nog een paar vrijwilligers. Wie wil ons helpen? Zie voor info onze pagina "Vrijwilligers gevraagd".

Op alle diensten van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve en de donateur of de niet-donateur worden gesloten aangaande het donateurschap en alle producten en diensten die van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve worden afgenomen.

Artikel 2. Begrippen en definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Donateurschap: het donateurschap van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve geeft toegang tot diensten die exclusief voor donateurs zijn.
Product: tastbaar goed, zoals publicaties, geleverd door Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve, ter onderscheiding van een dienst.
Dienst: verstrekking van informatie en advies door Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve alsmede het openstellen van het landgoed.

Artikel 3. Prijzen
Over de vermelde prijzen en tarieven is geen BTW verschuldigd. Wijziging van prijzen en tarieven worden vooraf bekendgemaakt.

Artikel 4. Betaling
Het donateurschap en het plaatsen van bestellingen of het afnemen van diensten verplicht tot betaling. Als de betaling uitblijft of onvolledig is, wordt eerst een herinnering gestuurd. Bij het uitblijven van de betaling vindt geen levering van de dienst of het product plaats.

Artikel 5. Garantie
Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve staat er voor in dat de dienstverlening of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties, zoals gegeven bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst.

B. DONATEURSCHAP

Artikel 6. Aanmelding en toelating
Natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich aanmelden als donateur van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve. Na ontvangst van de aanmelding stuurt Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve onverwijld een bevestiging naar de donateur.

Artikel 7. Contributie
Donateurs van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve zijn verplicht de jaarlijkse contributie vooruit te betalen via een automatische incasso dan wel een alternatieve betaling na toestemming van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve. Bij het niet tijdig betalen van de contributie kan Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve de levering van diensten of producten opschorten.

Artikel 8. Rechten
Donateurs van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve hebben recht op:
- Gebruik van de diensten tegen een voordelig tarief, zoals beschreven in de aan donateurs verstrekte informatie;
- periodieke e-nieuwsbrief
- de jaarlijkse verantwoording van de stichting

Artikel 9. Wijzigingen
Donateurs kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) of telefonisch doorgeven aan Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve.

Artikel 10. Beëindiging donateurschap
Het donateurschap van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve eindigt door:
- overlijden van de donateur
- opzegging door de donateur
- opzegging door de directie
- ontzetting door de directie

Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 11. Opzegging door de donateur
Donateurs kunnen het donateurschap schriftelijk (per mail of per post) en telefonisch opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de vervaldatum; opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden.

Artikel 12. Opzegging/ontzetting door de directie
De directie kan het donateurschap opzeggen als de donateur de verplichtingen jegens Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve niet nakomt, of als van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve redelijkerwijs niet gevergd kan worden het donateurschap te laten voortduren. Ontzetting uit het donateurschap door de directie kan plaatsvinden als de handelingen van de donateur Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve op onredelijke wijze benadelen. Beëindiging van het donateurschap op bovenvermelde wijze gebeurt per aangetekende brief en wordt gemotiveerd.

C. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Klachten
Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve streeft ernaar om bij klachten over de dienstverlening of een product in goed overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve. De ontvangen klachtbrief zal binnen vier weken na ontvangst worden beantwoord. Daarna kan de klacht worden ingediend bij de directie van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve. Blijft de klacht bestaan, dan kan men zich wenden tot de rechter.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag per schadegeval op de door Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 15. Privacy
Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve handelt volgens de voorschriften van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens aan derden worden uitsluitend verstrekt:
-Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist;
-Wanneer het noodzakelijk is voor het voeren van juridische procedures;
-Wanneer het noodzakelijk is voor de accountantscontrole;
-Na toestemming van de donateur of niet-donateur.

Artikel 16. Auteursrechten
Op alle schriftelijke of digitale uitgaven van Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve rust het auteurschap. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming door Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve.

Artikel 17. Wijzigingen
Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

Artikel 18. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2012 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.